ἐγκαταλείπω (aor. ἐγκατέλιπον) forsake, abandon, desert; leave, leave behind; neglect

ἁρπαγή, ῆς f taking (something) by violence or greed; violence, greed; seizure (Hebrews 10:34)

ἐκδιηγέομαι tell or relate (fully)

ἐκατέστησας alt. aor. 2 sg. of καθίστημι

ἐκπλήρωσις, εως f completion, end

ἐκστρέφομαι (pf. ἐξέστραμμαι) be perverted or corrupt

ὑδρωπικός, , όν suffering from dropsy, having swollen arms and legs

—Barclay Newman: NT Greek-English Dictionary